De geschiedenis van Offringa

OFFR = Offe; INGA = Zoon van ; OFFRINGA= Zoon van Offe


Zij wonen in 1621 in Beetsterzwaag. Bieu Bruins later gehuwd met Jan Symers (smid te Drachten). In 1627 wordt te Beetsterzwaag een huis verkocht door Geertruit Willems dr, de weduwe van Geert Luittiens. Banier Jans verzoekt dan het niaar wegens bloedverwantschap. In 1630 is Banier Jans voogd over de weeskinderen van wijlen Jan Engels en Lutgert Jans. Laatstgenoemde zal waarschijnlijk een zuster zijn van Banier Jans. In 1640 is Banier Jans reeds overleden, want dan blijkt Jan Baniers wed. voor 1/8 part eigenaresse te zijn van stemdragende zathe nr 14 te Beetsterzwaag. De overige 7/8 behoren aan Jan Jans. Gebruiker is Gielt Wilckes. Bieu is nadien hertrouwd. Dat blijkt uit een akte van 1648. Als kinderen worden dan genoemd: Sake, Gerrit, Arent en Lambert Baniers zonen. Over de laatste twee is dan voogd Arent Arents, mr. schoenmaker te Beetsterzwaag. Ook wordt nog genoemd Jan Baniers, die dan getrouwd is met Geertruit Geales. Er is in deze akte sprake van verkoop van een huis, bewoond door de moeder en stiefvader van de kinderen. Wie deze stiefvader is, blijkt in 1652 als te Drachten inventarisatie wordt gedaan op 18 mei l652 te huize van Jan Symmers, die op 11 mei l652 bij nacht metterwoon uit Drachten is vertrokken. De inventarisatie vindt plaats ten verzoeke van Jan, Gerrit en Geerts Baniers Offeringa. Hun moeder is dan overleden. Jan Symmers is hun stiefvader. Uit het tweede huwelijk zijn twee minderjarige kinderen nagelaten. Bij de inventaris bevindt zich smidsgereedschap, waaruit mag worden afgeleid, dat Jan Symmers smid is geweest. Hij is later naar Drachten teruggekeerd, want in 1664 blijkt hij weer in Zuiderdrachten te wonen, alwaar hij mr. smid wordt genoemd. Jan Symmers is waarschijnnlijk een broer van Thonis Symmers, burgemeester en ijsergrossier te Leeuwarden. Jan Symers is kort na 1664 overleden, want in 1667 verkoopt zijn weduwe -Aaltien Folckerts- eigendommen liggende aan de Zuidkade, tussen de Herv. Kerk en de Kerkstraat.Herkomst van de Offringa's.

Vindplaatsen: de provincies Friesland, Groningen, en Noord Holland, en mogelijk Drente.

We onderscheiden:

1. De Friese takken: (Drachten en omgeving).
2. De Noord Hollandse takken ( Amsterdam, Purmerend, Hoorn).
3. De Groningse takken.
De oudst bekende Offringa's van voor 1650.
 
Jan Claasen en Tjees Offering
X 1556 te Niekerk Gem. Oldekerk

Jan Offringa * +/- 1590
Bron: Purmerland

Bocco Offeringe Tolbert/Niebert.
Hedman Offeringe Tolbert.
Willem Offeringe Nuis.
Sittie Offeringe (weduwe) Nuis.
     Klapper schatregister verponding 1630.

Herne Mennes en Geeske Offeringa
X 1642 te Giekerk

Jan Offeringa en Rensche Beerens
X 04-02-1649 te Sappemeer
 
Nicolaas Off(e)ringa ~ 1645 te Leeuwarden.Friese tak

1. Jan Baniers
Woont in 1621 te Beetsterzwaag.
Het is niet bekend of hij zelf de naam Offringa heeft gebruikt.
kinderen: Lutgert Offringa
Jan Offringa
Banier Offringa */- 1595
De stamvader van de grootste tak van de  "Friese" Offringa's.
Zie verder: Het nageslacht van Jan Baniers.

2. Arent Banier Offringa * +/- 1648
      kind: Benier + +/- 1681
      kleinkinderen: Arend * +/- 1714 te Beetsterzwaag
                     Janke *     1719 te Beetsterzwaag
      achterkleinkinderen:  Benier   Offeringa ~ 1748 te Beetsterzwaag
                            Hinne    Offeringa * 1751 te Beetsterzwaag
                                               + jong
                            Trijntje Offeringa * 1953 te Beetsterzwaag
                            Janke    Offeringa * 1761 te Beetsterzwaag
                            Aalke    Offeringa * 1761 te Beetsterzwaag
                            Jan      Offeringa * 1766 te Beetsterzwaag
   Zie verder: Het nageslacht van Arent Banier Offringa.
 

3. Banier Geerts Offringa + 1693.
      kinderen: Geert   Offringa
                Anckien Offringa * 1682 te Beetsterzwaag
      kleinkinderen: Banier    ~ 1705 te Beetsterzwaag
                     Wycke     * 1707 te Beetsterzwaag
                     Bieukien  * 1709 te Beetsterzwaag
   Geen verdere nakomelingen bekend.

3. Gerrit Offringa
      kind: Johannes Offringa * +/- 1734
      kleinkinderen:  Gerrit    Offringa * +/- 1773 te Leeuwarden
                      Doetje    Offringa * +/- 1774 te Leeuwarden
                      Elisabeth Offringa * +/- 1782 te Leeuwarden
                      Johannes  Offringa *     1790 te Leeuwarden
                      Anna      Offringa *     1792 te Leeuwarden
      Achterkleinkind: Martha Offringa * 1816 te Leeuwarden
   Geen verdere nakomelingen bekend.
 
  4. Wybe Roelofs Offeringa X 1733 te Opsterland
      kinderen: Vrouw  Offringa * 1733
                Janke  Offringa * 1735
                Antie  Offringa * 1736
                Roelof Offringa * 1739
      kleinkinderen: Hiltje Offringa * 1777 te Heerenveen
                     Wybe   Offringa * 1781 te Heerenveen
      achterkleinkinderen: Fokjen  Offringa * 1811 te Heerenveen
                           Roel    Offringa * 1811 te Heerenveen
                           Antje   Offringa * 1814 te Heerenveen
                           Sipke   Offringa * 1817
                           Jacobus Offringa * 1819 te Luinjebert
                                            + jong
      achter-achterkleinkinderen: Wybe  Offringa * 1836 te Nijehaske
                                                 + jong
                                  Janke Offringa * 1837 te Nijehaske
                                  Wybe  Offringa * 1839 te Nijehaske
                                                 + jong
                                  Anna  Offringa * 1840 te Nijehaske
   Geen verdere nakomelingen bekend.

5. Jan Gerrits Offringa X 1701 te Leewarden.
   kind: Gerrit ~ 1707 te Harlingen

6. Harmen Sipkes Off(e)ringa
   4 dochters
   Neemt de naam Offeringa aan op 12/18-02-1812 te Beetsterzwaag en woonde toen te Kortehemmen.
 


 Groningen
 1.Ywe Roelfs en Meintje Jans
   kind: Roelf Ywes Offeringa * 1740 te Tolbert
   kleinkinderen: Menke            * 1771
                  Ywe              * 1775
                  Daniel Offeringa * 1775 te Noordwolde
                  Derk             * 1779
                  Jan              * 1782
                  Albert           * 1786
                  Ywe    Offeringa * 1788
  Zie verder bij: Het nageslacht van Ywe Roelfs.

2. Halbe Eysjes en Jelske Alles
   kinderen: Wisse Offringa +/- 1741
             Ale   Offringa +/- 1748
             Mense Offringa +/- 1756
   Geen verdere nakomelingen bekend.
   Bron: Marum

3. Egbert of Jan Off(e)ringa
      kind: Egbert * +/- 1643
      kleinkinderen: Sibbeltje Offeringa * 1670
                     Anty      Offeringa * 1672
                     Zydtje    Offeringa * 1673 te Marum
                     Roelof    Offeringa * 1675 te Marum
                     Jan       Offeringa
                     Wiske     Offeringa * 1686 te Marum
                     Lambert   Offeringa * 1688
                     Berendt   Offeringa * 1690
      achterkleinkind: Tieetske Offeringa * 1707 te Marum
   Geen verdere nakomelingen bekend.

4. Wijtie Offering
      kind: Jan Offering(e) X 1693 en X 1705
      kleinkinderen: Wijtje Offeringa ~ 1706
                     Fokke  Offeringa ~ 1708
      achterkleinkinderen: Jan ~ 1771 te Rhoon
      achter-achterkleinkinderen: Grietje * +/- 1799 te Niehorn
   Geen verdere nakomelingen bekend.

5. Cornel(l)is Hilbrants Off(e)ringa * +/- 1725
      kinderen: Jantje    Offringa  * +/- 1759 te Helpman
                Geertien  Offringa  * +/- 1761 te Haren
                Booike    Offrenga  * +/- 1767 te Helpman
                Bartruida Offeringa * +/- 1768 te Helpman
   Geen verdere nakomelingen bekend.
 
6. Hedde Off(e)ringa + 1731 te Groningen.
      kinderen: Tietje(n)  Offeringa   ~   1691 te Groningen
                Hillebrand Off(e)ringa +/- 1694 te Oostwold ?
      kleinkinderen: Battruit  Offringa  * +/- 1730 te Groningen
                     Fennegien Offeringa ~     1732 te Groningen
   Geen verdere nakomelingen bekend


 Noord Holland
 
1. Pieter Pouwelsz Offringa en Lobberigh Gerrits
                              ~ 06-01-1672 te Hoorn
   De stamvader van de grootste tak van de "Noord-Hollandse" Offringa's.
   Zie verder : de Noord-Hollandse tak

2. Jan Offring
   Waagdrager te Amsterdam
      kinderen: Hendrik Offring  + 1773
                Aaltje Offerinck + 1664
   Geen verdere nakomelingen bekend.

3. Jan Offringh + 1752 te Amsterdam
    2 kinderen (jong overleden)
   Geen verdere nakomelingen bekend.

4. Paulus Jans Offringa *  +/- 1672
      zoon: Pieter Offringa
   Geen verdere nakomelingen bekend.
   Waarschijnlijk van de Noord Hollandsche tak.
   (Bron: Hoorn)

5. Hendrick
   Het is niet bekend of hij zelf de naam Offering heeft gebruikt.
      zoon: Albert Hendricks Offering X 1712
   Geen verdere nakomelingen bekend.
   Bron: Amsterdam

6. Jan
   Het is niet bekend of hij zelf de naam Off(e)ringa heeft gebruikt.
   kinderen: Pouwels   Offeringa* voor 1700
             Catharina Offringa
             Baefje    Offringa
             Suuwtje   Offringa
   kleinkind: Pieter Offringa
   Geen nadere gegevens bekend.
   Bron: Hoorn, Purmerend, Amsterdam.

7. Pieter
   Het is niet bekend of hij zelf de naam Off(e)ringa  heeft gebruikt.
      zoon: Kobus Offeringa X 1740 te Edam.
      kleinkinderen: Pieter  Offeringa * 1741 te Edam
                     Maretje Offeringa * 1741 te Edam
                     Grietje Offringa  ~ 1746 te Edam
   Geen nakomelingen bekend
   Bron: Purmerend, Amsterdam.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Archieven:

Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
Rijksarchief, Leeuwarden
Gemeentearchief, Leeuwarden
Rijksarchief , Groningen
Rijksarchief, Haarlem
Gemeentearchief, Amsterdam
Streekarchief, Purmerend
Streekarchief, Hoorn

Boekwerken.
    Genealogisch Repertorium.  (2 dln + Supplement)
        E.A. van Beresteyn
        Belangrijkste verwijzingen.
        1. Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum en Geertruida Cornelis.
        2. Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforban fan de fryske Akademy 1988, blz 51.

       "Iets over de Drachtster Offringa's" in't raam van de familie en tijd.
       Ale Klazes Algra.